A házszentelésről még egyszer

Alább olvasható a házszentelés liturgiája. A könyörgés szövegéből kiderül, hogy ez az újévi házszentelés leginkább az élő részről szól. Azokról, akik a megszentelendő házban élnek. Mert Isten szeretetét mi, élő kövek hordozzuk, és általunk szentelődik meg a világ! Ehhez kérjük az adott családra Isten szerető kegyelmét.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség e háznak – és minden lakójának!
Az Úr legyen veletek! – És a Te lelkeddel.

Evangélium Szent János könyvéből:
Jézus fennhangon hirdette: „Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogymegváltsam a világot.” Ezek az evangélium igéi.

Jézus világosságul jött el a mi életünkbe is, ezért ahogy a zsoltáros mondja: „nem félek a gonosztól”.

Könyörögjünk!
Urunk Jézus! Légy világossága e ház minden lakójának! Ebben az évben is lakjék közöttük a Te szereteted. Általa legyenek képesek az itt élők megelőzni egymást a szeretetben, a rosszat egymásnak fel nem róni, egymásnak nagylelkűen megbocsátani, a bajban és az örömben Téged hívni segítségül, neked, Jézus minden nap hálát adni. Benned és általad meglátni egymásban a szépet és jót, egymás szolgálatát megköszönni. Járják Veled minden nap életük útját, Szent Lelked erősítse hitüket, növelje reményüket, tökéletesítse szeretetüket az Atyának + a Fiúnak + és a Szentléleknek + nevében. Amen.

Miatyánk…

Az Úr áldjon meg Benneteket, védelmezzen minden rossztól és vezessen el az örök életre. Amen!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Hívjanak bátran, örömmel és szívesen megyek!
Martos György